Bepalings en voorwaardes

Aanlyn Subskripsie
Dokumente word vanaf die webtuiste afgelaai. Die Subskripsie is per graad en is geldig tot aan die einde van elke jaar. Subskripsie is vir EEN gebruiker maar die stelsel sal 3 lisensies vir 3 verskillende rekenaars van dieselfde gebruiker allokeer.

Vertroulike inligting
Afrikaanse Skoolprojekte is gesteld op die privaatheid van alle inligting wat voorsien word. U persoonlike inligting sal onder geen omstandighede aan derde partye beskikbaar gestel of verkoop word nie. Afrikaanse Skoolprojekte streef daarna om in alle opsigte te voldoen aan die wetgewing wat die verifikasie, beskerming en onthulling van persoonlike inligting beheer.

Ek gee hiermee toestemming dat Afrikaanse Skoolprojekte my van tyd-tot-tyd kan kontak per E-pos met nuwe inligting en spesiale aanbiedings op ons produkte.

Vrywaring
Afrikaanse Skoolprojekte strewe daarna om inligting van hoogstaande gehalte, akkuraat en volledig te verskaf. As gevolg van menslike, meganiese of ander foute wat moontlik kan insluip word die inligting “voetstoots” sonder enige waarborge aangebied. Derhalwe word die inligting op die webtuiste sonder dat die verskaffer, eienaar of werknemers enige aanspreeklikheid aanvaar vir die korrektheid of volledigheid daarvan en aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skadevergoeding vir direkte of indirekte skade veroorsaak of gevolgskade veroorsaak deur foute wat hierop voorkom nie.

Wysiging
Afrikaanse Skoolprojekte in sy uitsluitlike diskresie kan te enige tyd hierdie terme en voorwaardes sonder vooraf kennisgewing aan die verbruiker wysig.

Kopiereg
© Alle regte voorbehou. Geen inligting, projek, dokument of gedeelte daarvan mag gereproduseer, versprei of herverkoop word op enige manier, meganies, elektronies, insluitend laserskyf, fotokopiëring en versending, of gestoor word sonder die vooraf skriftelike toestemming van die eienaar van Afrikaanse Skoolprojekte nie.